11.4.18

УЧИЛИЩЕТО НА БЪДЕЩЕТО


Една моя футуристична статия  публикувана в АЛМАНАХ 2017 на Българската асоциация на частните училища


Бъдещето в “Училище на бъдещето”
проф. д-р Галин Цоков, ПУ „Паисий Хилендарски“

Бъдещето
Развитието на съвременното общество, е свързано с осъществаването на четвъртата технологична революция. Докато "първата индустриална революция впрегна водата и парната енергия, за да механизира производството, втората използва електрическата енергия, за да създаде масовото производство. Третата използва електрониката и информационните технологии, за да автоматизира производството. Сега Четвъртата революция стъпва върху Третата, дигитална революция, като се отличава със сливане на технологиите, което замъглява линиите между физическата, дигиталната и биологическата сфери" (Schwab; 2015). В сравнение с предишните индустриални революции, при Четвъртата скоростта на осъществяване на промените няма исторически прецедент. Дълбочината на тези промени е свързана с трансформацията на цели системи на производство и води до реализираното на  нови продукти и услуги, основани на изкуствен интелект, роботика, интернет на нещата, нонотехнологии, които увеличават ефикасността и качеството в личния ни живот.
На основата на технологичната революция 4.0 се променя разбирането за съшността на професиите и тяхното бъдеще. Според изследване на британски учени  "65% от децата в първи клас ще работят в професии, които все още не съществуват" (McLeod, Fisch; 2014). Развитие на професиите в бъдещето от една страна, е свързано с ИКТ  - водещи безспорно ще тези професии, които играят основна роля в изграждането на ИТ специалностите и cпeциaлиcтите пo ІоТ (интepнeт нa нeщaтa). От друга страна професиите на бъдещето, ще са свързани с "грижата и разбирането на човека -  здраве, благосъстояние, начин на живот, терапия, преговори". (Schwab, Samans; 2014.).
Бъдещето и образование 3.0
Професиите на бъдещето ще изискват нови знания, умения и компетентности, които могат да се формират в следващото поколение, чрез  образование, което по различен начин интегрира на технологията в ученето. То се определя от образователните теоретици като Образованието 3.0. Терминът е използван основно в Европа, Южна Корея и в Латинска Америка. В Латинска Америка "Образование 3.0" се проучва  като начин да се направи образованието по-достъпно за бедните слоеве от населението в целия регион. Според Джеф Бордън Образованието 3.0 води до сливане на "невронауката, когнитивната психология и образователната технология, използвайки уеб базирани цифрови и мобилни технологии, включително приложения, хардуер и софтуер и всичко друго, което е пред него"(Borden; 2015). Други важни черти на Образованието 3.0 са:
·         Образование при което, чрез смесено обучение и гъвкавост при използването на технологиите се постига индивидуализация на обучението (Horn; 2014)
·         Използват са основно интерактивни методи на обучение - викторини, дискусии, лаборатории занятия  и проекти
·         персонализиране на образователното съдържание съобразено с нуждите на конкретните  ученици (Rollins; 2014)
·         Учене през целия живот
·         Развитие на умения като критично мислене, социални умения, креативност, умения за справяне с кризи, дигитални умения
·         Постоянно търсене на нови форми и видове обучение (мобилни устройства, интернет на нещата)
·         Акцентът не са само върху академичните постижения, а и върху развитието на характера, благополучиено и щастието на децата.
·         Обучаваните са деца от новото Алфа поколение – деца родени след 2010. Това поколение е много различно, има "огромен контрол върху живота си, на базата на използване на актуалнаинформация, имат борбен дух, трансформиращо, поколението на дигиталната книга" (McCrindle; 2010)
Училището на бъдещето
В училището на базата на прилагането на основните принципи на Образованието 3.0 учениците ще развиват потенциала си като фокусират върху качествени резултати от учебната дейност. За това спомага и специфичнита организация на училището 3.0, която е свързана със следните основни характеристики:
1.      Нов педагогически модел на Педагогика 3.0
·         Гъвкаво учебно съдържание и учебни програми – “феномено-базирано” обучение (Mattila, Silander; 2015)
·         Персонализирано обучение – невропедагогика и е-обучение (Kohn; 2016)
·         Смесено обучение и ефективно използване на ИКТ в обучението, изграждане на училище в облака (Pengelley; 2017)
·         Обучение навсякъде и по всяко време
·         Колоборативно обучение по двойки или малки групи
·         Учене чрез правене – проекто-базирано обучение
·         Формиращо оценяване и дигитално портфолио на ученика

2.      Архитектура и интериор
·         Гъвкава образователна среда
·         използване на всички пространствата в сградата като учебна среда

3.      Ангажирането на семейството и общността е важна част от успешно училище на бъдещето
4.      Образователно лидерство – насочено към самооценка и организационно развитие
5.      Учителят фасилитатор, коуч и активатор  Широко използване на ментори от общността
6.      Позитивното образование
·         Развитие на характера – качествата на личността на ученика
·         Благоденствие и щастие на ученика (Norrish, Williams, O’Connor; 2015)
Национални проекти за училище на бъдещето
Днес в редица образователни системи са разработени и се осъществявят национални и регионални проекти насочени към създане на модели за училище на бъдещето. Примери в това отношение са:
·         В САЩ -SCHOOL OF THE FUTURE (School of the Future ; 2012)
·         Във Великобритания - Building Schools for the Future (BSF) (BSF; 2009)
·         Във Финландия - HOW TO CREATE THE FUTURE THE SCHOOL – Revolutionary thinking and design from Finland (Mattila, Silander; 2015)
·         В България -Училище на бъдещето – промяна на образователната среда ( дизайна и технологичната база) проект на Фондация Америка за България
За съжаление в България все още няма структуриран национален проект Училище на бъдещето. Макар, че една от важните промени, въведена със Закона за предучилищното и училищното образование, е свързана със създаването на иновативните училища (чрез които пръв път в нашето училищно законодателство се определя възможността за провеждане на автономни училищни политики), новото образователно законодателство не дава възможност за функционирането на експериментални училища. В този смисъл създаването на успешен проект за Училище на бъдещетоБг преминава през промяна в ЗПУО, насочена към създаването на нов тип училище (обществено или основано на публично-частно партноьрство), в което да се експериментират нови обазователни модели и педaгогически концепции.

Литература
1.      Borden, J. Education 3.0: Embracing Technology to 'Jump the Curve.- Wired Magazine. August 19, 2015.
2.      Horn, M. KAIST Doesn't Wait For Change In Korea, Pioneers 'Education 3.0'". -Forbes Magazine. March 17, 2014.
3.      How to create the school of the future – Revolutionary thinking and design from Finland. eds.P. Mattila and P. Silander. Oulu 2015.
4.      Kohn, Al. Four Reasons to Worry About 'Personalized Learning'.- Psychology Today. Apr 17, 2016
5.      McCrindle, M., Em. Wolfinger The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. 2010
6.      McLeod, S,  K. Fisch. Shift Happens , 2014.  https://shifthappens.wikispaces.com
7.      Norrish, J. M., Williams, P., O’Connor, M., & Robinson, J. 2013. An applied framework for positive education. International Journal of Wellbeing, 3(2), 2015
8.      Pengelley, James; Pyper, Jane. School in the cloud, feet on the ground: Language learning with SOLE.- English Australia Journal . Volume 32 Issue 2, 2017.
9.      Rollins, R. Philadelphia's role in 'Entrepreneurship Education 3.0′".- Forbes Magazine. September 3, 2014.
10.  Schwab, KL. ,R. Samans. Future of Jobs Report. 2014. http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/preface/
11.  Schwab Kl. The Fourth Industrial Revolution. What It Means and How to Respond- Foreign Affairs, 12, 2015. https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
12.  School of the Future -NOVA Community Screening Guide, 2012.
13.  The Building Schools for the Future Programme National Audit Office 12 February 2009.

Няма коментари:

Публикуване на коментар